Müşteri Memnuniyeti Anketi Kapsamında İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni
Müşteri Memnuniyeti Anketi Kapsamında İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni
Veri Sorumlusu: MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş  

Ayazağa Mahallesi Azerbaycan Caddesi Vadi İstanbul 1B Bulvar Ofis No:109/B K:3 Sarıyer/İstanbul

 

Veri sorumlusu sıfatıyla MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş. ("MNG Kargo") olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), ilgili mevzuat ve yasal düzenlemeler doğrultusunda; MNG Kargo tarafından gerçekleştirilecek müşteri memnuniyeti anket çalışmaları kapsamında, sizlere dair elde ettiğimiz kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili sizleri bilgilendirmek amacıyla işbu Aydınlatma Metni’ni hazırladık.

İşlediğimiz Kişisel Veriler, Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Hukuki Sebepleri ve Toplama Yöntemleri Nelerdir?

Müşteri memnuniyeti anket çalışmaları kapsamında sizlerden çağrı merkezi görüşmeleri aracılığıyla toplanan; kimlik (ad, soyad, vergi kimlik numarası), iletişim (e-posta adresi, telefon numarası), özlük (pozisyon-unvan bilgisi) ve diğer (anket yanıtları) veri kategorilerine dahil olan kişisel verileriniz, firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi ve müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak, KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının (f) bendinde düzenleme altına alınan ‘‘İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ hukuki sebebi uyarınca işlenecektir.

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Kişisel Verileriniz, 

• Gerekmesi halinde hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na,

• Aramızdaki hizmet sözleşmesi kapsamında tedarikçilerden temin edilecek ürün veya hizmetlere ilişkin olarak, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ve mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Tedarikçilerimiz’e

aktarılabilecektir.

 

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;  

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

• KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

 

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verilerinizle ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz ‘‘Veri Sahibi Başvuru Formu’’ aracılığıyla; 

• Daha önce MNG Kargo’ya bildirilen ve MNG Kargo’nun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi üzerinden kisiselveri@mngkargo.com.tr adresine elektronik posta göndererek,

• Geçerli bir kimlik belgesi ile bizzat başvurarak,

• Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Ayazağa Mahallesi Azerbaycan Caddesi Vadi İstanbul 1B Bulvar Ofis No:109/B K:3 Sarıyer/İstanbul adresine göndererek,

• Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kisiselveri@mngkargo.com.tr adresine e-posta göndererek,

• Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle mngkargo@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine göndererek

MNG Kargo’ya iletebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese, elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere tarafınızca seçilen usullerinden biri ile gönderilir.

Çerez Politikası
İnternet sitemizde Çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, internet sitemizin kullanımını, işlevselliğini, kullanıcı deneyimini geliştirmenin yanı sıra, analitik, reklam ve sosyal medya özellikleri sunmak için kullanılır. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam ettiğiniz sürece Çerezlerin kullanımını kabul etmiş sayılırsınız. KVKK gizlilik politikası ve aydınlatma metnine ise "Detay Bilgi" linkinden ulaşabilirsiniz.