KVKK Başvuru Formu

 

MNG KARGO YURTİÇİ VE YURTDIŞI TAŞIMACILIK A.Ş.

KVKK BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) kapsamında ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine veya bu kişilerin yasal temsilcilerine (“Başvuru Sahibi” veya “İlgili Kişi”),

KVKK’nın 11. maddesinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin taleplerde bulunma hakları düzenlenmiştir.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.’ye (“MNG Kargo”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Niteliğine göre talebiniz; MNG Kargo’ya ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede veya en geç otuz gün içinde cevaplandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Tebliğ’in 7.maddesi gereğince ücret alınabilir.


BAŞVURU YÖNTEMİ

Posta Yoluyla veya Şahsen Başvuru: Başvuru Sahibi tarafından doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu ile  kimliğini tevsik edici belgelerle birlikte Ayazağa Mahallesi Azerbaycan Caddesi 1B Bulvar Ofis No:109/B Sarıyer/İstanbul adresine bizzat veya posta yoluyla başvurulabilir. 

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Başvuru: Başvuru formu Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak mngkargo@hs02.kep.tr adresine gönderilmek suretiyle başvuru yapılabilir.

Mobil İmza veya Güvenli Elektronik İmza Kullanılarak Elektronik Posta Yoluyla Başvuru: Başvuru Sahibi’nce mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir dilekçe veya dilerse “Başvuru Formu” doldurulması suretiyle kisiselveri@mngkargo.com.tr adresine e-posta gönderilerek başvuru yapılabilir.

MNG Kargo’nun Sisteminde Kayıtlı Bulunan Elektronik Posta Yoluyla Başvuru: Daha önce MNG Kargo’ya bildirilen ve MNG Kargo’nun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi üzerinden kisiselveri@mngkargo.com.tr adresine elektronik e-posta gönderilerek başvuru yapılabilir.

Başvurunuzun hızlı sonuçlanması için başvuru zarfının üzerine veya elektronik postanın konu kısmında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi/Değişiklik Talebi” olduğu belirtilmesi tavsiye edilir.

Ayrıca Noter veya hukuken geçerli ve kimliği doğrulama imkanı sağlayan yöntemlerle de başvuru yapılabilir. Başvurularda yukarıda belirtilen hususlara ilgili yöntem imkan verdiği ölçüde uyulması, başvurunun olumlu ve kısa sürede sonuçlanma ihtimalini arttıracağı için tavsiye edilir.

İLGİLİ KİŞİ BİLGİLERİ
Adı Soyadı: 
Uyruk:☐ Türkiye ☐ Diğer Diğer ise lütfen belirtiniz: ……..
TCKN veya Pasaport No / Yabancı Kimlik No: 
Tebligata Esas Yerleşim Yeri veya İşyeri Adresi: 
KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi: 
Elektronik Posta Adresi: 
Telefon No: 
Faks No (eğer bulunuyorsa): 

MNG KARGO İLE OLAN İLİŞKİNİZ
☐ Çalışan Adayı / Stajyer Adayı(Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım) Başvuru tarihi:
Başvurunun nereye yapıldığı ve varsa ek açıklama: 
☐ MNG Kargo Çalışanı / Eski ÇalışanÇalıştığı yıllar:
☐ MNG Kargo Stajyeri / Eski StajyeriÇalıştığı dönem:
☐ Acente AdayıAçıklama:
☐ Acente ÇalışanıAçıklama:
☐ Acente YetkilisiAçıklama:
☐ Tedarikçi Yetkilisi / ÇalışanıAçıklama:
☐ Hissedar / OrtakAçıklama:
☐ Yönetim Kurulu ÜyesiAçıklama:
☐ ZiyaretçiAçıklama:
☐ Girişimci KuryeAçıklama:
☐ Girişimci Kurye AdayıAçıklama:
☐ Kargo AlıcısıAçıklama:
☐ Kargo GöndericisiAçıklama:
☐ Kargoyu Teslim EdenAçıklama:
☐ Kargoyu Teslim AlanAçıklama:
☐ Kurumsal Müşteri YetkilisiAçıklama:
☐ Kurumsal Müşteri ÇalışanıAçıklama:
☐ Potansiyel MüşterilerAçıklama:
☐ Teslimat Noktası TemsilcisiAçıklama:
☐ Teslimat Noktası Temsilci AdayıAçıklama:
☐ İş Ortağı Yetkilisi/ÇalışanıAçıklama:
☐ ÜyeAçıklama:
☐ DiğerAçıklama:
BAŞVURU İÇERİĞİ
Başvuru Yapılan Veri SorumlusuMNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.
Ayazağa Mahallesi Azerbaycan Caddesi 1B Bulvar Ofis No:109/B Sarıyer/İstanbul
Başvuru Kapsamında İletilecek Talep Konusu☐ Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.
☐ Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep ediyorum.
☐ Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.
☐ Kişisel verilerimin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum.
☐ Kanunen öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini veya anonimleştirilmesini istiyorum.
☐ Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması nedeniyle bunların düzeltilmesini istiyorum. (lütfen açıklama kısmına düzeltilmesini istediğiniz kişisel veriniz ile ilgili detaylı bilgi veriniz)
☐Talebim üzerine kişisel verilerimde değişiklik yapılması halinde, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bunun bildirilmesini istiyorum.
☐ Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum. (Lütfen zararınızın hangi veri işleme faaliyeti sonucunda, ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı hakkında açıklama bölümünde detaylı bilgi veriniz.)
AçıklamalarBaşvurunuza sağlıklı yanıt verilebilmesi için başvuru kapsamının belirli, açık ve anlaşılabilir olması gerekmektedir.
Eklenecek Bilgi ve BelgelerEkte bilgi ve belge paylaşıyorsanız lütfen belirtiniz.
Başvurunuza Cevap Yöntemi☐ Adresime gönderilmesini istiyorum. (Başvuruda belirtilen adrese yapılacak olan gönderim ile)
☐ Başvuru formunda belirttiğim elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum. (Elektronik posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı cevap verebileceğiz.)
☐ Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

 

 • İşbu başvuru formu; taleplerinize doğru, eksiksiz şekilde ve kanunda belirtilen sürede cevap verilebilmesi için düzenlenmiştir. MNG Kargo hukuka aykırı veya haksız şekilde gerçekleştirilen    veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için ek evrak ve malumat   (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması, yanlış/yanıltıcı   bilgilerle ya da yetkisiz başvuru yapılması halinde MNG Kargo, söz konusu taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Bu hallerde MNG Kargo’nun başvuruyu reddetme hakkı saklıdır.

EK BELGELER
Tarih 
Başvuru Sahibi Adı Soyadı 
İmzaKEP üzerinden yapılan başvurularda e-imza kullanılabilir.
Başvuru Sahibiyle İlişkinize İlişkin Bilgiler 
Eklenecek BelgelerBaşvuru sahibiyle ilişkinize ilişkin bilgiler ve/veya yetkinizi gösteren vekaletname, nüfus kayıt örneği ya da ilgili belgeyi başvurunuza ekleyerek gönderiniz.